Obračun i naplata fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge

KTD „Vodovod Žrnovnica „ d.o.o.
Novi Vinodolski
Dubrova 22
Ur.broj:
Novi Vinodolski, 23.07.2013.god.
 
 
 
 
 
 
STAMBENIM ZGRADAMA
 
 
 
 
 
 
Predmet: Obračun i naplata fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge
 
 
Temeljem odredbi članka 205 Zakona o vodama, obveznik plaćanja cijene vodne usluge je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi / korisnik /.
Fiksni dio cijene plaća svaki korisnik u apsolutnom iznosu neovisno o potrošnji.
 
Radi navedenog od 01.07.2013. godine fiksni iznos cijene vodne usluge za stambene zgrade obračunati će se prema broju korisnika tj. za svakog korisnika u iznosu od 33,00 kune uključivo i iznos PDV-a.
 
 
S poštovanjem!
 
 
 
Direktor financija:
Josip Stipeč, dipl. oec.
                                                                                                  Uprava Društva:
                                                                                                  Igor Uremović, dipl.ing.