Javna nabava

Sukladno čl.382 ZJN 2016 VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. kao sektorski naručitelj objavljuje:

PROFIL VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.


Naziv: VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Sjedište: Novi Vinodolski
Adresa: Dubrova 22

Matični broj: 040062903
OIB: 36612651354

Telefon: +385 (0)51 403 520
Fax: +385 (0)51 403 528

E-mail: info@viozcv.hr
Glavna adresa naručitelja (URL): http://viozcv.hr
 
Kontakt podaci za javnu nabavu:
Maja Malinar, mag.oec
Tel: +385 51 403 554     
Mob: +385 95 817 1495
E-mail: maja.malinar@viozcv.hr
 
VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. kao sektorski naručitelj sukladno čl. 80 st.2 t.1 ZJN 2016 objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik Naručitelja iz čl. 76. st. 2 t. 1 ZJN 2016 u sukobu interesa:
  • CROATIA AGENT NOVI VINODOLSKI d.o.o., Ulica Kralja Tomislava bb, 51 250 Novi Vinodolski, OIB: 01788703407
  • Ugostiteljski obrt »VEPAR«, vl. Božidar Zubčić, Bribir 8, 51 253 Bribir, OIB: 98822879033
  • Poljoprivredna zadruga „VINODOL“ za bilingojstvo, Drivenik 5, 51 242 Drivenik, OIB: 36795214621
 Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. ZJN 2016.