Reklamacije

Pritužbe, sukladno čl 10 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14, na ispostavljeni račun za obračunatu komunalnu uslugu, na kvalitetu usluga kao i za ostale usluge Društva, podnose se u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa, osobno ili putem elektronske pošte na e-mail:

reklamacija@viozcv.hr

te pismenim putem na adresu Društva

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. 
Odjel za reklamacije
Dubrova 22
51250 Novi Vinodolski.

Odgovor na Vašu pritužbu uslijediti će u roku od petnaest dana od dana zaprimanja pritužbe.

Odjel reklamacija
Željka Tonković, ovlaštena osoba poslodavca za reklamacije
tel. 403 525