13.04.2017

Elektronski račun

Elektronski račun
Ukoliko želite da Vam račun za izvršenu komunalnu uslugu dostavljamo elektroničkom poštom (mailom), popunite niže priloženi zahtjev sa potrebnim podacima. 
E-račun je elektronički dokument u PDF formatu, istovjetan tiskanom računu koji ste do sada primali poštanskim putem.

Promjena načina dostave računa primjeniti će se u slijedećem mjesecu od kojeg je promjena zatražena

Ispunite obrazac