Pristup informacijama

Pristup informacijama
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne ovlasti da korisniku omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine, broj 25/13, 85/15, 68/22). Cilj ovog zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na  ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne ovlasti.
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. na svojoj internet stranici objavljuje, sukladno članku 10. Zakona, dokumente i informacije koje su javno dostupne, dok se za sve ostale informacije i dokumente pravo na pristup informacijama odnosno ponovnu uporabu informacija ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva za pristup informacijama odnosno ponovnu uporabu informacija tajniku Društva.
Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je dostaviti popunjeni obrazac Zahtjeva za pristup informacijama odnosno Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija koji se podnosi:
-  poštom na adresu: VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
-  putem telefaksa na broj: 051/403-530
-  elektroničkom poštom Službeniku za informiranje na adresu: info@viozcv.hr                                  
- osobno u: VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
 
Naknada za pristup informacijama
VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14, 15/14).
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriterijima određuje se na način da se u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne ovlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
Korisnik prava na pristup informacijama treba temeljem ispostavljenog računa unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na pristup informacijama u roku ne položi navedeni iznos smatrat će se da je odustao od zahtjeva.
Na pristup informacijama ne plaćaju se upravne pristojbe.
 
Službenik za informiranje
Sukladno članku 13. Zakona kao službenik za informiranje u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. određen je Radislav Blažević, dipl. iur. 
 
Dokumenti:
Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacija i ponovnu uporabu
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Odluka o određivanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu i ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija